Pravilnik o disciplinski odgovornosti


Na podlagi 25. člena statuta Ribiške družine Idrija je Upravni odbor Ribiške družine dne

19.12.2017

P R A V I L N I K
O  D I S C I P L I N S K I  IN  O D Š K O D N I N S K I  O D G O V O R N O S T I

I. Splošne določbe

1. člen

Ta pravilnik ureja disciplinsko in odškodninsko odgovornost članov Ribiške družine Idrija (v nadaljnjem besedilu: družina) in disciplinski postopek.

2. člen

Član Ribiške družine Idrija (v nadaljnjem besedilu: ribič), ki ravna v nasprotju s statutom in akti družine ter drugimi predpisi, ki urejajo dolžnosti članov in načina izvajanja športnega ribolova, stori prekršek, za katerega je disciplinsko odgovoren, če ga je storil naklepno ali iz malomarnosti.

3. člen

Disciplinsko so odgovorni tudi funkcionarji družine, ki so jim bile zaupane določene naloge in funkcije.

4. člen

Za disciplinske prekrške ribiškega pripravnika ali člana mladinske sekcije je disciplinsko odgovoren njun mentor kadar sta delovala pod njegovim mentorstvom ali z njegovim odobravanjem.

5. člen

Kazni za disciplinski prekršek izreka disciplinska komisija v postopku, ki se uvede in izvede po določbah tega pravilnika.

6. člen

Ribič ne more biti disciplinsko kaznovan, če mu prej ni bila dana možnost zagovora. Zagovarja se lahko sam ali s pomočjo pooblaščenca. Stroške v vsakem primeru nosi ribič sam.

7. člen

Sodno kazenski ali upravno kazenski postopek ne izključujeta pregona za disciplinski prekršek, če ima dejanje tudi znake disciplinskega prekrška.

8. člen

Ribič ne more odgovarjati za kršitev, če dejanje v času storitve ni opredeljeno kot disciplinski prekršek. Disciplinski prekrški so načelno opredeljeni v statutu družine in natančno v tem pravilniku.

9. člen

Nepoznavanje predpisov o dolžnostih članov, določb tega pravilnika ter določb o pravilnem in zakonitem načinu izvajanja športnega ribolova ne izključuje disciplinske odgovornosti ribiča.

II. Disciplinske kršitve

10. člen

Disciplinski prekrški so po svoji vsebini in posledicah lažji, težji in posebno težki.

Lažji disciplinski prekršek stori ribič:

1. če izvaja športni ribolov brez merila, brez škarij ali noža, brez podmetalke (če je njena uporaba predpisana), brez odpenjača – pincete ali brez kemičnega svinčnika,

2. če izvaja ribolov izven dnevnega predpisanega urnika,

3. če izvaja športni ribolov iz mostov in brvi,

4. če obhaja ribolovno vodo s pripravljenim ribiškim priborom za ribolov in nima pri sebi osebnih in članskih dokumentov oz. predpisane ribolovne dovolilnice,

5. če v določenem roku ne vrne ribolovne dovolilnice, oz. če ni izpolnil predpisane rekapitulacije ulova,

6. če se obnaša netovariško in/ali žaljivo do drugih članov, do organov družine, družine in/ali Ribiške zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zveza) ne da bi s tem povzročil materialno ali nematerialno škodo,

7. če v ribolovno dovolilnico ne vpiše gosta ribiča, ko lovi z gostom ali če prekorači dovoljeno število dveh (2) ribolovnih dni z gostom ribičem,

8. če pristojni organ ugotovi, da je ribič zagrešil nepravilnosti pri vpisu zahtevanih podatkov v ribolovno dovolilnico.

Težji disciplinski prekršek stori ribič:

1. če pristojni organ ugotovi, da je ribič zavestno zagrešil nepravilnosti pri vpisu zahtevanih podatkov v ribolovno dovolilnico,

2. če izvaja ribolov z zalustnikom v delu voda Ujemi in spusti, z več muhami, oz. palicami,

3. če nima pri sebi ulova,

4. če hrani ulovljene žive ribe v mreži,

5. če nima sprotno evidentiranega ulova s predpisano oznako,

6. če slabo opravlja mentorsko dolžnost in slabo vzgaja ribiča pripravnika,

7. če prekorači število ribolovnih dni v 1 letu,

8. če nima vpisanega datuma ribolova v ribolovno dovolilnico, oz. če je ta napačno vpisan, ali nepravilno popravljen,

9. če si prisvoji več rib, kot je dovoljeno,

10. če si prisvoji podmersko ribo oz. ribo, ki jo ščiti varstvena doba,

11. če ne spoštuje in izvaja sklepov organov družine,

12. če zlorabi svoj položaj funkcionarja v družini, vendar brez pridobitve gmotne koristi,

13. če stori dva lažja prekrška v enem ribolovnem letu,

14. če izvaja ribolov v varstveni dobi,

15. če izvaja ribolov s prepovedanimi naravnimi in umetnimi vabami,

16. če lovi ribe na ribiških stezah oz. na drstiščih,

17. če izvaja ribolov v času drsti, v varstveni dobi ali v gojitvenih vodah,

18. če lovi ribe za prodajo in si z njo pridobi gmotno korist,

19. če grobo in/ali s posegom v čast, ugled in dobro ime nastopi zoper ribiškega čuvaja, funkcionarja družine, družino ali zvezo oz. zoper druge člane družine,

20. če krši statut ali druge akte družine oz. akte zveze ali stori lažji disciplinski prekršek po tem pravilniku vse z očitnim namenom povzročiti moralno, nematerialno in/ali materialno premoženjsko škodo,

21. če omogoči oz. dopusti drugemu ribiču izvajati ribolov na nedovoljen način, z nedovoljenimi sredstvi in vabami ali celo v varstveni dobi,
22. če dopusti ribolov osebi, ki nima ribolovne pravice, oz. ribolovne dovolilnice,

23. če je prikrival organom družine nepravilnosti, ki jih je dokazano videl in zaznal pri drugemučlanu ali ribiču pri izvajanju ribolova.

Posebno težke prekrške stori ribič:

1. če grobo in/ali s posegom v čast, ugled in dobro ime nastopi zoper ribiškega čuvaja, funkcionarja družine, družino ali Ribiško zvezo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zveza) oz. zoper druge člane družine in to ima ali pa bi lahko imelo za navedene osebe hujše posledice,

2. če grobo in/ali naklepoma krši statut ali druge akte družine,

2a. zavestno ne spoštuje individualnih odločb organov družine,

3. če ribič z enim dejanjem stori dve ali več težjih kršitev,

4. če član v predpisanem roku ne poravna finančnih obveznosti, ki so mu bile naložene s strani organov družine v zato predpisanem postopku,

5. če lovi ribe z razstrelivom, z omamnimi sredstvi, z ostmi, z zankami, z nastavami, s strelnimi
napravami, oz. če lovi ribe izpod ledu,

6. če lovi ribe z električnim tokom,

7. če lovi ribe s podvodno puško, z masko oz. z obema,

8. če lovi ribe z vršami, s saki, s križaki, s koši ali z mrežami vseh vrst,

9. če izkoristi svoj položaj ali funkcijo v družini ali v zvezi in si na ta način pridobi gmotne koristi zase ali za koga drugega,

10. če je zamolčal in ni ukrepal za preprečitev ekološke nevarnosti ali celo ekološke škode na določeni ribolovni oz. gojitveni vodi.

Za domače in tuje goste ribiče (v nadaljnjem besedilu: ribič turist) veljajo isti predpisi kot za člane družine in se vse kršitve obravnavajo po istih kriterijih, poleg tega pa še:

Odškodnino v višini dvakratne cene dnevne ribolovne dovolilnice (za tekoče leto) je dolžan plačati ribič turist, ki lovi v vodotokih s katerimi upravlja družina, brez ribolovne dovolilnice ali brez vpisanega datuma. Za vsako uplenjeno ribo plača odškodnino po veljavnem ceniku.

III. Disciplinski ukrepi

11. člen

Disciplinska komisija lahko izreka naslednje ukrepe:

– opomin,

– prepoved ribolova od enega do treh let,

– izključitev iz družine.

12. člen

Če je ribič z enim dejanjem storil več prekrškov, se določi kazen za vsako kršitev posebej v skupni odločbi.

13. člen

Kazni se izreka v rednem disciplinskem postopku.

14. člen

Z opominom se kaznuje ribič, ki stori lažji disciplinski prekršek.

S prepovedjo ribolova od enega do treh let se kaznuje ribič, ki stori težji disciplinski prekršek.

Z izključitvijo iz družine se kaznuje ribič, ki je storil posebej težko kršitev.

Ribič, ki je bil kaznovan s prepovedjo ribolova do treh let in ki ponovno stori enega od težjih disciplinskih prekrškov, se izključi trajno, brez možnosti ponovnega pristopa v družino.

15. člen

Pri vseh kršitvah, za katere se izreče izključitev, se ribiču odvzamejo članska izkaznica, ribolovna dovolilnica ter zaseže predmete (naprave), ki so bile uporabljene pri morebitnem krivolovu.

IV. Disciplinski organi

16. člen

Disciplinski organi so: disciplinski tožilec, disciplinska komisija in Upravni odbor družine (v nadaljnjem besedilu: UO) kot organ druge stopnje.

17. člen

Disciplinskega tožilca imenuje in razrešuje UO. Disciplinski tožilec je imenovan za dobo 5. let.

Disciplinski tožilec ima naslednje pravice in dolžnosti:

– na podlagi ovadbe, naznanila ali lastnega zaznanja opravi poizvedbe zaradi ugotovitve ali je podan utemeljen sum, da je bil storjen disciplinski prekršek in ugotovitve oz. identifikacije ribiča. V ta namen po potrebi opravi zaslišanja in pridobi še druge dokaze;

– zavrže ovadbo ali naznanilo, če na podlagi navedb iz ovadbe oz. naznanila ugotovi, da ni bil storjen disciplinski prekršek, oziroma to ugotovi po opravljenih poizvedbah;

– prekine poizvedbe, če ribiča ni mogoče identificirati in nadaljuje s postopkom, če ribiča kasneje identificira;

– vloži pri disciplinski komisiji obtožni predlog, da je bil disciplinski prekršek storjen in identificira storilca ter zastopa obtožni predlog na disciplinski obravnavi;

– vlaga pritožbe zoper odločbe disciplinske komisije;

– obvešča organ druge stopnje o zavrnitvi ovadbe.

18. člen

Disciplinski postopek vodi disciplinska komisija. Disciplinska komisija ima predsednika, dva člana ter nadomestnega člana.

Disciplinska komisija odloča v sestavi treh članov. Če je kateri od njih zadržan ga nadomesti nadomestni član. Odločitve sprejema z večino glasov članov disciplinske komisije.

19. člen

O pritožbah na drugo stopnjo zoper odločbo disciplinske komisije odloča UO.

Odločitev UO je dokončna.

V. Disciplinski postopek

20. člen

Postopek pred disciplinsko komisijo se začne z obtožnim predlogom s strani disciplinskega tožilca.

21. člen

Obtožni predlog mora vsebovati:

– osebne podatke ribiča (priimek in ime, rojstne podatke, stalno bivališče, morebitne funkcije v organih ribiške družine, in ali mu je bil že izrečen ukrep zaradi disciplinskih prekrškov),

– kratek opis dejanja, ki predstavlja kršitev oz. disciplinski prekršek,

– zapis določila oz. pravila, ki je bilo z opisanim dejanjem kršen,

– zbrane dokaze,

– predlog za izrek disciplinskega ukrepa (kazni),

– obrazložitev z navedbo morebitnih olajševalnih ali oteževalnih okoliščin, ki so pomembne za izrek disciplinskega ukrepa.

Obtožni predlog se vloži v tolikih izvodih, da prejme en izvod disciplinska komisija, en izvod pa ribič.

22. člen

Ko predsednik disciplinske komisije sprejme obtožni predlog, mora najprej ugotoviti ali je ta sestavljena v skladu z določili 21. čl. tega pravilnika. Če predsednik disciplinske komisije ugotovi, da je obtožni predlog pomanjkljiv, zahteva od disciplinskega tožilca dopolnitev obtožnega predloga in mu določi rok za dopolnitev.

Če disciplinski tožilec v postavljenem roku tej zahtevi za dopolnitev obtožnega predloga ne ugodi, predsednik disciplinske komisije s sklepom zavrže obtožni predlog. O morebitni pritožbi zoper sklep o zavrnitvi obtožnega predloga odloča disciplinska komisija.

Ko je obtožni predlog dopolnjena, razpiše predsednik disciplinske komisije javno obravnavo.

23. člen

Predsednik disciplinske komisije mora najkasneje v 15. dneh po prejemu obtožnega predloga razpisati javno obravnavo, na katero povabi obdolženega ribiča in njegovega pooblaščenca, če ga ima, ter priče in morebitne izvedence in/ali strokovne pomočnike, če so le ti potrebni za izvedbo konkretnega postopka.

24. člen

Ribič mora biti vabljen na obravnavo s priporočeno poštno pošiljko najpozneje 23 dni pred obravnavo; enak postopek in rok veljata za vabilo disciplinskemu tožilcu.

Ribiču mora biti skupaj z zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka poslano vabilo tako, da ima najmanj osem dni časa za pripravo svojega zagovora. Vabilo mu mora biti vročeno osebno, vsebovati mora poziv, da lahko predlaga izvedbo svojih dokazov, posebej pa mora biti v vabilu opozorjen, da bo disciplinska obravnavo opravila tudi v njegovi odsotnosti, če bo neupravičeno izostal.

25. člen

Disciplinska komisija vodi postopek potem, ko se je začel, po uradni dolžnosti, pri čemer mora po resnici in popolnoma ugotoviti dejstva, pomembna za izdajo odločitve. Disciplinska komisija mora preizkusiti in ugotoviti tako dejstva, ki ribiča obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu v korist.

26. člen

Disciplinska obravnava se lahko opravi tudi brez navzočnosti ribiča in njegovega pooblaščenca, če sta bila le-ta pravilno vabljena, pa svojega izostanka nista predhodno pravočasno opravičila in hkrati izkazala upravičenih razlogov za ta izostanek.

27. člen

Disciplinska obravnava se začne tako, da disciplinski tožilec oz. predsednik disciplinske komisije prebere obtožni predlog. Predsednik komisije po potrebi ribiču raztolmači vsebino obtožnega predloga, nakar po vrstnem redu zasliši ribiča, morebitne priče in izvedenca ter prebere listinske dokaze.

Po končanem dokaznem postopku poda besedo disciplinskemu tožilcu in obdolženemu ribiču. Ta ima zadnjo besedo.

28. člen

Ribič se ni dolžan zagovarjati, niti odgovarjati na postavljena vprašanja, če to sporoči na začetku obravnave predsedniku disciplinske komisijesenata.

29. člen

O obravnavi se vodi zapisnik, ki ga narekuje predsednik disciplinske komisije in piše zapisnikar, ki ga določi predsednik disciplinske komisije.

Zapisnik zajema bistveno vsebino poteka obravnave. Če gre za pomembne izjave oz. na posebno zahtevo strank se le-te lahko zapišejo dobesedno. Predsednik disciplinske komisije lahko odloči, da se obravnava in potek obravnave tudi snema.

Po končani obravnavi zapisnik podpišejo predsednik disciplinske komisije, zapisnikar, disciplinski tožilec in ribič.

Stranke imajo pravico vpogleda v zapisnik in njegove priloge, podati pripombe glede vsebine in po potrebi tudi zahtevati njegov popravek.

30. člen

Disciplinska komisija ocenjuje dokaze in sprejema odločitve samostojno in neodvisno. Če meni, da je potrebno pridobiti še nove dokaze, preloži obravnavo na kasnejši datum.

31. člen

Po končani obravnavi se disciplinska komisija umakne na tajno posvetovanje.

Po končanem posvetovanju predsednik disciplinske komisije ustno objavi odločitev, jo na kratko obrazloži in poda prisotnim pravni pouk.

32. člen

Disciplinska komisija lahko izda:

– odločbo o oprostitvi ribiča, če ugotovi, da očitano dejanje ni disciplinski prekršek ali ni zadostnih dokazov, da je storil očitano kršitev ali obstajajo okoliščine, ki izključujejo njegovo odgovornost,

– odločbo o zavrnitvi obtožnega predloga zaradi umika ali zastaranja disciplinskega pregona,

– odločbo o odgovornosti ribiča za storjeno kršitev, če ugotovi, da je ribič storil disciplinski prekršek in mu izreče ustrezen disciplinski ukrep.

33. člen

Pri odmeri kazni za disciplinski prekršek disciplinska komisija upošteva težo kršitve, njene posledice, stopnjo odgovornosti (krivde), okoliščine v katerih je bilo dejanje storjeno, prejšnje delovanje in obnašanje ribiča ter druge olajševalne oziroma oteževalne okoliščine.

34. člen

Disciplinska komisija izda pisni odpravek odločbe najkasneje v 15. dneh po sprejeti odločitvi.

Odločba mora vsebovati izrek, obrazložitev in pravni pouk.

Odločbo podpiše predsednik disciplinske komisije.

35. člen

Če sta ribič in disciplinski tožilec prisotna na obravnavi in oba pisno izjavita, da se na odločitev ne bosta pritožila, ni potrebno izdajati pisne odločbe, odločitev disciplinske komisije pa se lahko takoj izvrši, kar se uradno zapiše v zapisnik o disciplinski obravnavi.

36. člen

V primeru, da je ribič prvič v disciplinskem postopku, mu disciplinska komisija lahko izreče le opomin, pod pogojem, da ribič prekršek prizna in ga obžaluje. Ribič je tudi v tem primeru dolžan plačati dogovorjene stroške postopka in morebitno škodo, ki jo sporazumno ugotovita disciplinski tožilec ter ribič in jo kot upravičeno prepozna tudi disciplinska komisija.

VI. Pritožbeni postopek

37. člen

Zoper odločbo disciplinske komisije je dovoljena pritožba v roku 15. dni od dneva, ko sta ribič in disciplinski tožilec prejela pisni odpravek odločbe.

Pritožba zadrži izvršitev odločbe.

Nepravočasno ali nedovoljeno pritožbo s sklepom zavrže predsednik disciplinske komisije.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku (15 dni) od prejema pisnega odpravka sklepa.

38. člen

O pritožbi zoper odločbo disciplinske komisije odloča UO.

UO lahko pritožbo zavrne in prvostopno odločitev potrdi, jo spremeni, ali razveljavi in zadevo vrne disciplinski komisiji v ponovno obravnavanje.

UO odločbo spremeni, če ugotovi, da je izrečeni disciplinski ukrep prestrog ali preblag, ali če ugotovi, da je obdolženec odgovoren, pa je bil s prvostopno odločbo oproščen ali obratno, ali gre za drugačno kršitev in v teh primerih sam UO izreče ustrezen disciplinski ukrep.

UO razveljavi odločbo in vrne zadevo disciplinski komisiji v ponovno obravnavanje, če ugotovi, da je dejansko stanje v tolikšni meri nepopolno ali zmotno ugotovljeno, da je potrebna ponovna obravnava.

39. člen

UO odloči o pritožbi z večino glasov.

40. člen

Odločba disciplinske komisije postane pravnomočna z dnem, ko o njej dokončno odloči drugostopni organ, ali ko se izteče rok za pritožbo, in pritožba ni bila podana.

Zoper pravnomočno odločbo ni več pravnega sredstva v družini.

Vložitev pritožbe oziroma izčrpanje pravnih sredstev je procesna predpostavka za vložitev rednih sodnih pravnih sredstev zoper odločbo disciplinske komisije.

VII. Zastaranje

41. člen

Postopek za ugotavljanje kršitev ni več mogoč, če je od storitve prekrška oz. od dneva, ko se je zvedelo zanj in za storilca, preteklo eno leto.

Vsako dejanje pristojnega organa, ki meri na začetek in vodenje postopka zastaranje pretrga. V nobenem primeru postopek ni več mogoč, ko potečeta od storitve kršitve dve leti.

VIII. Plačilo povzročene škode in stroškov postopka

42. člen

Če je z disciplinskim prekrškom ribič povzročil materialno škodo s tem, da je vzel podmersko ribo, ulovil več rib kot je dovoljeno, ali ulovil ribo v času lovopusta, je dolžan povrniti škodo, ki jo je povzročil.

Ribič je dolžan povrniti tudi stroške disciplinskega postopka.

43. člen

Pri odločitvi višine odškodnine se disciplinska komisija ravna po predpisanem odškodninskem ceniku.

44. člen

Stroški postopka so upravičeni izdatki vseh udeležencev v postopku in se naložijo v plačilo ribiču.

Plačane denarne obveznosti, določene s strani disciplinske komisije oz. UO, so dohodek družine.

Za upravičene izdatke se štejejo tudi izdatki morebitne angažirane strokovne pomoči, pravne in/ali odvetniške pomoči disciplinski komisiji in/ali UO, priznani skladno z uradno Odvetniško tarifo.

IX. Obnova disciplinskega postopka

45. člen

Zoper pravnomočno odločbo o prekršku je dovoljena obnova postopka, če so podani takšni novi dokazi ali nova dejstva, ki sami zase ali v zvezi z že obravnavanimi lahko povzročijo oprostitev ribiča ali izrek blažjega disciplinskega ukrepa.

Obnova postopka je možna v 6. mesecih po pravnomočnosti odločbe.

46. člen

Obnovo postopka lahko zahteva ribič ali disciplinski tožilec. O obnovi postopka odloči in postopek izvede disciplinska komisija.

Če disciplinska komisija obnovo dovoli, se ponovno izvede ves disciplinski postopek in izda nova odločba ali pa se zahtevek za obnovo zavrne. Zoper to odločbo je dopustna pritožba v roku 15. dni na UO kot organ druge stopnje. V primeru dovoljene obnove postopka, mora postopek biti zaključen najkasneje v roku 6. mesecev od dovoljene obnove postopka, ne glede na določbe 3. odstavka 41. člena tega pravilnika.

X. Izredna omilitev kazni

47. člen

Izredna omilitev disciplinske kazni je dopustna, kadar se po pravnomočnosti odločbe pojavijo nove olajševalne okoliščine, zlasti posebna prizadevnost ribiča pri delu v družini, kar posebej kaže na to, da je izrečena kazen vzgojno vplivala na ribiča.

Prošnjo za izredno omilitev kazni lahko vloži ribič ali 5 članov družine. Ko predsednik disciplinske komisije prejme prošnjo za izredno omilitev kazni, mora takoj zahtevati mnenje disciplinskega tožilca in zadevo obravnavati, nakar celoten spis odstopi v pristojno reševanje UO kot organu druge stopnje, ki je pristojen za odločanje o izredni omilitvi kazni.

XI. Izbris kazni

48. člen

Izrečeni disciplinski ukrep se izbriše iz evidence:

– za lažje disciplinske prekrške po preteku 3. let od pravnomočnosti odločbe o izreku ukrepa,

– za težje disciplinske prekrške po preteku 5. let od pravnomočnosti odločbe o izreku ukrepa,

– za posebno težke kršitve ni izbrisa.

Disciplinski ukrep pod 1. in 2. alinejo prejšnjega odstavka tega člena se izbriše iz evidence pod pogojem, da ribič v tem času ni storil novega disciplinskega prekrška in da je svoje obveznosti vestno izpolnjeval.

49. člen

Evidenco disciplinsko kaznovanih vodi tajnik družine. Tajnik skrbi tudi za objavo pravnomočnih disciplinskih odločb. Evidenca je v skladu z zakonodajo internega značaja.

XII. Končne in predhodne določbe

50. člen

Če v tem pravilniku ni posameznih določb, zlasti glede vabljenja ribiča, prič in izvedenca ter glede zaslišanja, se uporabljajo zadevna načela zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

51. člen

Ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti, ki je bil sprejet na UO dne 21.6.2016.

52. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Upravnem odboru Ribiške družine Idrija.

Št.: 513/2017

Idrija 19.12.2017

Predsednik Ribiške družine Idrija

Zoran Babič