PRAVILNIK o kandidacijskem postopku in volitvah


Na podlagi 25. člena Statuta Ribiške družine Idrija jer Upravni odbor na svoji seji dne 22.5.2012 sprejel

P R A V I L N I K o kandidacijskem postopku in volitvah v organe RD Idrija

 

Kandidacijski postopek

 1. člen

Ta pravilnik določa postopke kandidiranja in način ter izvedbo volitev v organe RD Idrija, ki so v pristojnosti Zbora ribičev.

 1. člen

Postopek kandidiranja se prične s sklepom Upravnega odbora o pričetku volilnih opravil, ter imenovanju kandidacijske komisije., ki se jo imenuje najmanj 30 dni pred sejo Zbora ribičev.

Sklep mora določati:

 • predsednika in dva člana kandidacijske in volilne komisije
 • za katero funkcijo se prične postopek kandidiranja
 • rok za vložitev kandidatur (praviloma 10 dni pred predvidenim datumom volitev in
 • predviden datum volitev

Sklep se objavi na internetni strani RD Idrija ter na oglasni deski v pisarni RD Idrija, Trg sv. Ahaca 7, v Idriji.

 1. člen

Kandidaturo za predsednika, člane UO ter člane Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) lahko vloži vsak član RD Idrija. Kandidat mora biti član RD Idrija.

 • Kandidatura za predsednika mora biti podprta s podpisi vsaj 30 članov RD Idrija. Poleg podpisa mora biti čitljivo napisano ime in priimek podpisnika ter datum podpisa.
 • Kandidaturo za predsednika lahko s posebnim sklepom vloži tudi UO RD Idrija
 1. člen

UO je sestavljen iz 8 članov, ki jim predseduje predsednik RD Idrija. Sestava članov je organizirana po teritorialnem načelu in sicer: 2 člana iz Idrije in okolice, 2 člana iz Sp. Idrije in okolice, 2 člana iz Cerknega in okolice ter 2 člana iz ostalih predelov Slovenije.

Kandidaturo za člana UO lahko predlagajo člani samo izmed članov iz območja, iz katerega prihaja kandidat.

 • Kandidatura za posameznega člana UO, NO in Disciplinske komisije mora biti podprta s podpisi vsaj 10 članov RD Idrija iz območja iz katerega prihaja kandidat. Poleg podpisa mora biti čitljivo napisano ime in priimek podpisnika ter datum podpisa.
 • Kandidaturo za posamezne člane UO, NO in Disciplinske komisije lahko s posebnim sklepom vloži tudi UO. Pri tem mora upoštevati teritorialno načelo sestave UO.
 1. člen

Kandidatura mora vsebovati:

 • Osebne podatke kandidata in njegove funkcije v RD Idrija
 • Utemeljitev kandidature
 • Podpisano izjavo kandidata o pristanku na kandidaturo

Klandidaturo se vloži kandidacijski komisiji v roku, določenim v sklepu o začetku postopka kandidiranja (vsaj 10 dni pred predvidenim datumom volitev).

Kandidatura je pravočasna, če prispe na sedež RD Idrija v roku, predvidenim za vložitev kandidature.

 1. člen

Kandidacijska komisija v roku treh (3) dni po roku za vložitev kandidatur pregleda prispele kandidature in sestavi kandidacijske liste. Na kandidacijsko listo uvrsti samo kandidate iz kandidatur, ki so v skladu s tem pravilnikom in sklepom u pričetku kandidiranja.

Komisija nato kandidacijsko listo in obrazložitev predloži UO.

Volitve

 1. člen

Aktivno in pasivno volilno pravico imajo  samo članmi RD Idrija.

 1. člen

Volitve so praviloma javne, zbor pa lahko z večino glasov prisotnih odloči, da so volitve tajne.

 1. člen

Zbor ribičev na predlog UO izvoli volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Kandidacijska komisija nato kandidacijsko listo predloži volilni komisiji. S tem postopkom kandidacijski komisiji preneha mandat.

Vse nadalnje postopke volitev nato vodi volilna kkmisija in poda poročilo o izdiu volitev. Izide volitev razglasi predsedujoći Zbora ribičev.

 1. člen

V kolikor so volitve javne predsednik volilne komisije posamično prebere ime in priimek kandidata z obrazložitvijo kandidature. Glasuje se z dvigom rok. V kolikor je kandidacijska lista zaprta, se glasuje o celotni listi, če pa je kandidacijska lista odprta (več kandidatov kot mest) pa so izvoljeni kandidati, ki so dobili največ glasov, upoštevaje teritorialno načelo pri volitvah UO.

 1. člen

Po končanem glasovanju volilna komisija ugotovi rezultate. Volitve so končane, ko predsedajoč Zbora ribičev razglasi rezultate volitev.

 1. člen

Ta pravilnik sprejme UO in prične veljati takoj ter se ga objavi na spletni strani RD Idrija ter na oglasni deski v pisarni RD Idrijha, Trg. sv. Ahacija 7.

 

Številka: 429/2012

Datum:  4.12.2012

 

UO RD Idrija

Predsednik:

Zoran Babič