Pravilnik o sprejemanju novih članov v RD Idrija


Na osnovi 12, 14 in 15. člena Statuta Ribiške družine Idrija je Upravni odbor Ribiške družine Idrija na svoji seji dne 21.6.2016 sprejel naslednji

P R A V I L N I K O SPREJEMANJU IN USPOSABLJANJU NOVIH ČLANOV V RIBIŠKI DRUŽINI IDRIJA

1. člen
Članstvo v ribiški družini je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora vložiti prošnjo na Upravni odbor. Prošnjo je treba vložiti do 31. oktobra za naslednje leto. Pred sprejemom mora novi član podpisati pristopno izjavo, v kateri se zaveže, da bo ravnal po društvenih pravilih in izpolnjeval članske obveznosti. V primeru, da kandidat izjave ne podpiše, se sprejem zavrne.
Zaradi preprečevanja preobremenjenosti ribolovnih vod, s katerimi upravlja RD Idrija, je število članov omejeno na maksimalno 150. V primeru večjega zanimanja za članstvo bo uvedena čakalna lista.
Mladoletne osebe se lahko vključijo v mladinsko sekcijo družine kadarkoli v koledarskem letu in ne glede na določilo 1. člena tega pravilnika.
2. člen
Novo sprejeti člani morajo izpolniti naslednje pogoje:
• Udeležba na informativnih dnevih, kjer jih vodstvo RD seznani s svojo organizacijo in aktivnostmi, vrstami rib ter ribolovnimi revirji v RD Idrija.
• Opravljenih najmanj 15 ur dela kot so: pomoč pri vlaganju in izlavljanju rib, udeležba pri čistilni akciji, pomoč pri varovanju drstišč, pri plašenju kormoranov in pomoč pri delu v ribogojnih objektih kakor tudi pri drugih delih, ki mu jih dodeli gospodar RD Idrija.
• Imeti mora poravnane vse finančne in ostale obveznosti do ribiške družine. Osebam s študentiskim statusom se ta obveza lahko odloži do konca študija.
• Opraviti morajo uvodno izobraževanje.
• Članstvo se odkloni tistim osebam, ki so bile kaznovane zaradi kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora več kot 6 mesecev, ali zaradi kaznivega dejanja nezakonitega ribolova, pa obsodba še ni izbrisana (člen 103 Kazenskega zakonika RS) ali so bile izključene iz iste ali druge RD zaradi disciplinskega prekrška, pa od izključitve še ni minilo 5 let.
3. člen
Novo sprejeti člani, ki po petih letih in več obnavljajo članstvo v RD Idrija, morajo izpolnjevati vse pogoje iz 2. člena.
4. člen
Novo sprejeti člani, ki zaradi zasedenosti ne morejo opraviti obveznega dela, lahko pisno zaprosijo Upravni odbor Ribiške družine Idrija za plačilo teh ur. V kolikor Upravni odbor prošnji ugodi, član plača neopravljene ure po ceniku, ki ga vsako leto določi Upravni odbor.
5. člen
Vse stroške, ki nastanejo zaradi nepoznavanja slovenskega jezika, poravna pripravnik – tuj državljan.
6. člen
Če zaradi povečanega števila članov obstaja možnost prekoračitve dovoljenih ribolovnih dni po ribiško-gojitvenem načrtu, lahko Upravni odbor RD Idrija uvede začasno zaporo sprejemanja novih članov.
7. člen
Po končanem usposabljanju se opravi interni preizkus znanja.
8. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor Ribiške družine Idrija.

Št.: 253/2016
Datum: 21.6.2016

UO RD Idrija
Predsednik
Zoran Babič